Ansvarsfull verksamhet och styrning

Som ett globalt verksamt företag är vi införstådda med vårt ansvar att respektera internationella standarder och metoder. Nilörn har undertecknat FN:s Global Compact-initiativ för företagsansvar inom hållbarhetsområdet. Som undertecknare samtycker vi frivilligt till att anpassa våra verksamheter och strategier till 10 allmänt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption som en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. FN:s Global Compact är det största hållbarhetsinitiativet i världen, med över 12 000 medverkande företag och organisationer i mer än 160 länder.

Nilörns CSR- och Sustainability Advisory Team (CSAT) inrättades år 2018 i syfte att ytterligare integrera samhällsansvar (CSR) och hållbarhet i företagets dagliga verksamhet. Teamet som arbetar med att förankra målen i hela organisationen, består av medarbetare från olika Nilörn-kontor som företräder avdelningarna design, produktutveckling, produktion, inköp, försäljning, CSR och hållbarhet.

För att kunna basera vårt dagliga arbete på denna hållbarhetsvision har vi utvecklat ett antal interna policyer som stöder vår vision och våra värderingar.

Nilörns interna policyer

Uppförandekod

Ger vägledning kring våra värderingar, beteenden och arbetssätt för samtliga Nilörn-medarbetare. Den styr vårt dagliga arbete och täcker områden som efterlevnad av lagar, respekt på arbetsplatsen, skydd av företagets egendom, professionalism, antikorruption, arbetsuppgifter, teamwork och kommunikation.

Läs den fullständiga policyn

CSR- och Miljöpolicy

Detta är våra interna riktlinjer som syftar till att lägga grunden för hur vi arbetar med socialt, miljömässigt och etiskt ansvar. De är baserade på vårt engagemang för hållbarhet och omfattar samtliga Nilörn-medarbetare.

Läs vår CSR-policy

Läs vår miljöpolicy

Antikorruptionspolicy

Vår antikorruptionspolicy innehåller organisationens obligatoriska regler och riktlinjer för gåvor och andra tecken på uppskattning. Den beskriver även rutinerna för hur man som anställd tar upp etiska frågor eller anmäler eventuella brott eller misstänkta brott mot företagets uppförandekod.

Läs den fullständiga policyn

Policy för mänskliga rättigheter

Nilörns förhållningssätt till mänskliga rättigheter är baserat på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och ramverket ”Skydda, respektera och åtgärda”. Policyn för mänskliga rättigheter omfattar alla Nilörn-medarbetare. Den omfattar även, så långt det är möjligt, vår värdekedja nedströms och uppströms via leverantörer och affärspartner.

Läs den fullständiga policyn

UK Modern Slavery Act

Sedan 2017 publicerar Nilörn ett meddelande enligt Storbritanniens Modern Slavery Act, där vi redogör för de åtgärder vi vidtar för att sänka risken för modernt slaveri i leverantörskedjan och affärsverksamheten. Meddelandet publiceras på Nilörns webbplats. Det återspeglar vår strategi för nolltolerans gentemot modernt slaveri i alla former, och de olika formerna av modernt slaveri täcks av fokusområdena i våra leveranskedjerevisioner.

Modern Slavery Human Trafficking Statement

Policy för material med animaliskt ursprung

Som leverantör av etiketter och produkter för varumärkesprofilering tillverkade av material som ibland är av animaliskt ursprung är vi införstådda med vårt ansvar att skydda djurens välfärd. Nilörn arbetar för att säkra material från ansvarsfulla källor och med respekt för djurskydd. Alla leverantörer eller företag som undertecknar denna policy måste följa nationell och internationell lagstiftning om djurskydd. Djurbaserade material förvärvas endast som en biprodukt och inte endast med syftet att slakta ett djur, och aldrig från utsatta eller hotade arter.

Läs den fullständiga policyn

Uppförandekod för leverantörer

Fungerar som en gemensam grund för oss och våra leverantörer när det gäller att agera på ett ansvarsfullt sätt, inklusive fokus på socialt ansvar och goda arbetsvillkor. Företag som tillämpar denna kod förväntas även följa nationell och annan tillämplig lagstiftning och inte vara inblandade i korruption, utpressning eller förskingring, eller någon form av mutor.

Läs den fullständiga policyn