Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som byggs upp för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning syftar ytterst till att på bästa sätt tillgodose ägarnas krav på avkastning och till att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information om bolaget.

Nilörngruppen är som noterat bolag på Small Cap följer de regler som gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Nilörngruppens styrelse har i enlighet med reglerna upprättat en bolagsstyrningsrapport.