Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av årsstämman och innehåller en del grundläggande uppgifter för bolaget, t.ex. vilken verksamhet bolaget ska bedriva, aktiekapitalets storlek, antalet utgivna aktier, styrelsens storlek och hur årsstämman sammankallas. Bolagets bolagsordning anger bland annat att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter, att styrelsen har sitt säte i Borås kommun och att aktie av serie A ska ha tio röster och av serie B en röst.

 

Bolagsordning för Nilörngruppen AB (publ)

Organisationsnummer 556322-3782

1. Firma

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ)

 

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

 

3. Verksamhet

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag bedriva verksamhet inom etiketteringsbranschen samt idka därmed fören­lig verk­sam­het.

 

4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B en röst.

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000. Av dessa skall högst 1 000 000 vara A-aktier samt högst 24 000 000 B-aktier.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär före­trädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga före­trädes­rätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta be­slut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktie­slag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktie­slag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B i följande ordning. Ägare av aktier av serie A äger påfordra att aktien omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att vid det styrelse­möte som inträffar närmast efter att framställningen gjorts, behandla fråga om omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

 

5. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst två suppleanter. Leda­möterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

 

6. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verk­ställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordina­rie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revi­sorsvalet en till två revisorer med en eller två revisors­suppleanter eller ett eller två re­gistrerade revisionsbolag.

 

7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få närvara och deltaga i bolagsstämman skall aktieägare, jämte eventuellt biträde till sådan, anmäla sig hos bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

8. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 

9. Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskaps­årets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse.
 • Beslut om
  • fastställelse av resultaträkning och balansräk­ning samt i förekommande fall koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning,
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen; samt
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 • Val av styrelse och, i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer med suppleanter.
 • Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolags­lagen eller bolags­ordningen.

Bolagsstämman skall hållas antingen i Borås eller i Stockholm.

 

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

 

11. Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fond¬emission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att deltaga i emission.

 

12. Poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och får inför bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna rösta per post före bolagsstämma.