Årsstämma

Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens sammansättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Aktieägare kan vända sig till styrelsen för att få ärende behandlat på bolagsstämma eller till styrelseordförande för förslag avseende styrelseledamöter. För att få ärende behandlat på bolagsstämman måste aktieägaren begära det skriftligen till styrelsen. Sådan begäran ska ha kommit in senast en vecka före den tidpunkt då kallelse till stämman enligt lag tidigast får ske, dvs senast sju veckor före stämman.

 

Kommande årsstämma

Den årliga årsstämman kommer att hållas i Borås den 14 maj, 2024.