Riskhantering

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.

Hanteringen av koncernens finansiella risker är koncentrerad till en central finansfunktion. Denna arbetar utifrån den finanspolicy som styrelsen fastställt.

Koncernens finansfunktion ansvarar för kapitalanskaffning, likviditetshantering samt valuta- och ränteriskhantering för koncernen som helhet. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Valutarisk

Transaktionsexponering

Kommersiella flöden med in- och utbetalningar i olika valutor ger upphov till en transaktionsrisk.

Kommersiella flöden sker i huvudsak i respektive dotterbolags egna valuta och transaktionsrisken bedöms därmed som låg och valutasäkras inte. Däremot i bolag där inköp och eller försäljning sker via i annan valuta finns möjlighet till valutasäkring genom terminskontrakt. Merparten, cirka 90 procent, av Nilörnkoncernenens omsättning sker i en annan än koncernens funktionella valuta. Dock matchar intäkter och kostnader genom lokala inköp och försäljning hos dotterbolagen i respektive valutaområde. Det innebär att den valutans genomslag på koncernens nettoresultat begränsas, men har en stor påverkan på de enskilda posterna i den konsoliderade resultaträkningen såsom Nettoomsättning, Råvaror förnödenheter och handelsvaror etc. Det innebär att 10 procents förstärkning av SEK påverkar koncernens omsättning negativt med cirka 40 Mkr och nettovinsten med cirka 3 Mkr.

Motparter i derivattransaktioner består endast av kreditvärdiga banker, med lägst långfristig rating AA- enligt S&P. Säkrings-redovisning av terminskontrakten sker ej. Marknadsvärdering enligt IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering sker löpande, vilket innebär att orealiserade vinster och förluster redovisas i resultaträkningen.

Balansexponering

Förutom den transaktionsexponering som beskrivs ovan, påverkas koncernen av valutarörelser genom de fordringar och skulder som löpande uppstår i utländska valutor. Huvuddelen av de risker som uppstår ska täckas antingen genom finansiering i respektive bolags valuta eller av terminssäkring.

Omräkningsexponering

Nilörngruppen redovisar resultat och balansräkning i SEK. Merparten av koncernens dotterbolag redovisar i annan valuta än SEK vilket medför att Nilörngruppens konsoliderade resultat och eget kapital är exponerat för valutakursrörelser. Denna valutarisk benämns omräkningsexponering.

Förväntade framtida resultat och eget kapital i utländska dotterbolag säkras inte. Vid försäljning av utländskt koncernföretag förs omräkningsdifferensen till resultaträkningen och påverkar således resultatet.

Ränterisk

Ränterisk hänför sig till risken att koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan kan påverka nettoresultatet negativt. Hantering av koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket innebär att den centrala ekonomi- och finansfunktionen ansvarar för att identifiera och hantera denna exponering. Löptid och lånevillkor för upptagna lån avgörs med ledning av Nilörngruppens framtida likviditetsbehov, ränteläget och andra faktorer på lånemarknaden, som vid inlåningstillfället kan vara av betydelse. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån, som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden ej tre månader.

Överskottslikviditet används först och främst för att minska den externa låneskulden. Kapitalets säkerhet är utgångspunkt för placeringen. Vid val mellan säkerhetsmässigt likvärdiga placeringar är högsta räntenivå avgörande.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av koncernens kapitalbehov samt refinansiering av utestående lån försvåras eller fördyras. En kontinuerlig dialog förs med koncernens huvudbank om finansiering av koncernen. Covenants finns med bolagets kreditgivare.

Råvarurisk

Prisrisk

Råvaruprisrisk avser risken för att kostnaderna för direkta och indirekta material stiger när råvarupriser stiger på världsmarknaden. Koncernen säkrar inga inköp av råvaror då den bedöms ha begränsad påverkan på resultatet

Leverantörsberoende

Till samtliga varor som Nilörngruppen köper in finns det alternativa leverantörer, varför bedömningen är att Nilörngruppen inte allvarligt skulle skadas av att en enskild leverantör inte skulle kunna uppfylla ställda krav.

Kreditrisk

Risken att koncernens kunder ej uppfyller sina åtaganden, det vill säga att Nilörngruppen ej erhåller betalning för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Nilörngruppen tillämpar kreditkontroll av sina kunder där information om kundernas finansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. Bevakning av utestående fordringar sker löpande och påminnelser och räntefakturor skickas ut när så är erforderligt.

IT-säkerhet

Nilörngruppen arbetar aktivt med IT-säkerhet och har vidtagit en mängd åtgärder för att förebygga och förhindra att IT-problem uppstår. I den mån det ändå uppstår problem åtgärdas detta snabbt så att produktion och leveranser m.m. påverkas minimalt. Nilörn har en IT-avdelning som arbetar med att säkerställa driften, utveckla koncernens affärssystem och ge kunderna en förstklassig service vid integration av IT/logistik lösningar.