Hållbarhetsstrategi

Vi levererar våra produkter till mer än 85 länder runt om i världen och utgör därmed en del av omfattande leveranskedjor. Vi vet att en sådan global närvaro kräver globalt ansvarsfulla åtgärder. Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhetsarbete i vår bransch, och genom att underteckna Global Compact förbinder vi oss att ständigt förbättra våra metoder.

Nilörns hållbarhetsstrategi beskriver våra mål och fokusområden på lång sikt. Den bygger på vår mission ”Adding value to your brand”, tillsammans med Global Compacts 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption, målen för hållbar utveckling (SDG) och vägleds av en omfattande väsentlighetsanalys.

Våra fokusmål

Som undertecknare av FN:s Global Compact samtycker vi frivilligt till att anpassa våra verksamheter och strategier till 10 allmänt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption som en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. I linje med detta åtagande är vår ambition att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). De flesta globala målen kan kopplas till företagets verksamhet och aktiviteter, men vi har konstaterat att sex mål är särskilt relevanta för Nilörn. Dessa sex globala mål är de som vi bedömt att vi har störst inverkan på – med andra ord de mål som vår verksamhet påverkar mest och där vi ser mest möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.