Ersättningsutskott

Det finns ett ersättningsutskott för hantering av löneläge, pensionsförmåner,incitamentsfrågor och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt övriga personer i koncernledningen.

Syfte

Nilörngruppens ersättningspolicy för VD, ledningsgrupp samt dotterbolags VD reglerar hur total ersättning, pension och uppsägningslön sätts.

Riktlinjerna är fastställda i enlighet med ABL 8 kap 51-53§

 

Ledande befattningshavare

Ersättning

Ersättning till VD, ledningsgrupp och dotterbolags VD skall bestå av grundlön och eventuellt bilförmån eller andra förmåner. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag ska inte utgå för ledande befattningshavare.

Bonus

Bonus kan utgå till enskilda befattningshavare i enlighet med styrelsens beslut. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Nilörnkoncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den fasta ersättningen.

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Pension

Pensionen skall vara premiebestämd.

Uppsägning

Uppsägningstiden skall anges i anställningsavtalet och vara maximalt 12 månader och inga avgångsvederlag ska förekomma.

Styrelsens ersättningar

Årsstämman skall besluta om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Arvoden som inte hör till styrelsearbete skall debiteras separat enligt fastställd timdebitering.

 

Information

I årsredovisningen skall det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar samt pensioner anges för styrelseledamöter, VD samt övriga i ledningsgruppen. Antalet personer som ingår skall anges.

För var och en av styrelseledamöterna och VD skall uppgifterna lämnas på individnivå.