Revision

Revisionsarbetet

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av koncernens rapportering. Koncernens niomånadersrapport granskas översiktligt av bolagets revisor. Granskningen följer rekommendation utfärdad av FAR SRS . Revisionen av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige.

 

Revisor

Vid årsstämman 2020 utsågs revisionsföretaget PWC som revisorer med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.