Revision

Revisionsarbetet

Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), vid upprättande av koncernens rapportering. Koncernens niomånadersrapport granskas översiktligt av bolagets revisor. Granskningen följer rekommendation utfärdad av FAR SRS . Revisionen av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige.

 

Revisor

Vid årsstämman 2022 utsågs revisionsföretaget KPMG som revisorer med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

 

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng