Perioden januari – mars

 • Orderingången minskade med 21 procent till 223 (283) MSEK
 • Omsättningen i SEK minskade med 9 procent till 221 (242) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 211 (242) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 13 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 (40,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 11,1 (27,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,97 (2,45) SEK
 • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 43 (65) MSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (57,0) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 18/4 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2023 kl 08,00.

 

Period January – March

 • Order bookings decreased by 21 percent to MSEK 223 (283).
 • Revenue expressed in SEK decreased by 9 percent to MSEK 221 (242).
 • Revenue adjusted for currency effects amounted to MSEK 211 (242), i.e. an underlying organic decrease of 13 percent.
 • The operating profit amounted to MSEK 16.9 (40.2).
 • Profit for the period amounted to MSEK 11.1 (27.9).
 • Earnings per share amounted to SEK 0.97 (2.45).
 • Net cash (excluding IFRS16) amounted to MSEK 43 (65).

 

 

Significant events during the quarter

 • The Board of Directors has resolved to propose to the Annual General Meeting a dividend of SEK 5.00 (5.00) per share, corresponding to SEK 57.0 (57.0) million.

 

A presentation will be held today 18/4 at 10.00 am CET, where the CEO presents the report. You can participate by register on the link below:

 

Registration Form

 

 

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:

Krister Magnusson, President & CEO

Mobile: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

This information is information that Nilörngruppen is under obligation to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information herein was provided by the contact person named below for publication at 08:00 a.m., 18 April 2023