Downloads

Kommuniké från Nilörngruppen AB årsstämma

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 14 maj 2024 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 1,00 kronor per aktie (totalt 11,4 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 16 maj 2024 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 21 maj 2024.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 980.000 att fördelas med SEK 280.000 till ordföranden och SEK 140.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Johan Larsson, Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson samt nyval av Per Wagnås och Annika Elfström. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

 

Borås den 14 maj 2024

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO                   

Tel: +46704 852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 14/5 2024 kl. 18,00 CET.