Press Release

 

Perioden oktober-december

 • Orderingången minskade med 18 procent till 228 (277) MSEK
 • Omsättningen minskade med 15 procent till 199 (234) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 178 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 24 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (40,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9,1 (30,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (2,66) SEK

 

Perioden januari – december

 • Orderingången ökade med 14 procent till 983 (864) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 20 procent till 943 (788) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 853 (788) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 8 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 136,4 (119,6) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 101,0 (87,4) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 8,86 (7,67) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 33 (75) MSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nilörngruppen AB förvärvar Bally Labels AG i Schweiz. Bolaget som tidigare har varit ett partnerbolag till Nilörn konsolideras med Nilörngruppen från och med 2023. Förvärvet kommer ha begränsad men positiv effekt under 2023.

 

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (57,0) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 9/2 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Mobil: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl 08,00.