Press release

 

Perioden oktober – december
• Orderingången ökade med 1 procent till 189 (188) MSEK
• Omsättningen ökade med 1 procent till 173 (171) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 194 (171) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 13 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 21,2 (11,6) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 14,5 (7,1) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,28 (0,62) SEK

Perioden januari – december
• Orderingången minskade med 13 procent till 653 (749) MSEK
• Omsättningen i SEK minskade med 14 procent till 618 (715) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 650 (715) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 9 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 50,8 (66,2) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 33,5 (47,2) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 2,94 (4,14) SEK
• Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 24,8 (-33,9) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
• Vi har erhållit permitteringsbidrag i Europa och Hong Kong om totalt 4,2 MSEK
• Resultatet är belastat med kostnader hänförligt till nedskrivning av varulager och kundfordringar om 1,0 MSEK
Väsentliga händelser efter kvartalet
• Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (0,00) kronor per
aktie, motsvarande 22,8 (0) MSEK

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl 08,00.