Press release

 

Perioden oktober – december
• Orderingången ökade med 1 procent till 189 (188) MSEK
• Omsättningen ökade med 1 procent till 173 (171) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 194 (171) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 13 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 21,2 (11,6) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 14,5 (7,1) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,28 (0,62) SEK

Perioden januari – december
• Orderingången minskade med 13 procent till 653 (749) MSEK
• Omsättningen i SEK minskade med 14 procent till 618 (715) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 650 (715) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 9 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 50,8 (66,2) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 33,5 (47,2) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 2,94 (4,14) SEK
• Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 24,8 (-33,9) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
• Vi har erhållit permitteringsbidrag i Europa och Hong Kong om totalt 4,2 MSEK
• Resultatet är belastat med kostnader hänförligt till nedskrivning av varulager och kundfordringar om 1,0 MSEK
Väsentliga händelser efter kvartalet
• Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (0,00) kronor per
aktie, motsvarande 22,8 (0) MSEK

FOR FURTHER INFORMATION, CONTACT:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl 08,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng