Presentation

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj kl. 14.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2024,
  • dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till reception@nilorn.com senast den 7 maj 2024.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 8 maj 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

 

 

Informationen är sådan som Nilörngruppen AB (publ), org nr 556322-3782, ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2024 kl. 09,30