Downloads

Kommuniké från Nilörngruppen AB årsstämma

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 3 maj 2023 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 5,00 kronor per aktie (totalt 57,0 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 5 maj 2023 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 10 maj 2023.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 600.000 att fördelas med SEK 240.000 till ordföranden och SEK 120.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Johan Larsson, Ann-Christine Hvittfeldt och Magnus Johansson. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade nyval av PWC, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 3 maj 2023

Vid frågor kontakta:

 

Krister Magnusson

 

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 3/5 2023 kl. 22,00 CET.