Nedladdningar

Pressmeddelande

 

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 10 maj 2021 beslutades följande. Till följd av coronavirusets spridning genomfördes stämman med poströstning utan fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 2,00 kronor per aktie (totalt 22,8 Mkr) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 12 maj 2021 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 18 maj 2021.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 600.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson, Blenda Donatella Lagerkvist samt nyval av Henrik Lange. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ersättningsrapport liksom styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen godkändes. Den nya bolagsordningen innehåller en paragraf som tillåter styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 10 maj 2021

Vid frågor kontakta:

 

Krister Magnusson

 

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 10/5 2021 kl. 19,30 CET.