Press release

 

Perioden januari – mars

  • Orderingången minskade med 11 procent till 180 (203) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 13 procent till 175 (155) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 193 (155) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 25 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 (9,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 19,6 (5,8) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,72 (0,51) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 35 (-34) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Alla medarbetare åter i tjänst efter förra årets permitteringar
  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,00 (0,00) kronor per aktie, motsvarande 22,8 (0) MSEK
  • Pressrelease den 15 april om att rörelseresultatet för första kvartalet 2021 bedöms bli bättre än förväntat

 

För ytterligare information, kontakta:
Krister Magnusson, President & CEO
Mobile: +46-704 85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl 08:00.