Press release

 

Perioden april – juni

 • Orderingången ökade med 73 procent till 171 (99) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 23 procent till 175 (142) MSEK (196 MSEK 2019)
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 193 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 36 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,1 (0,1) MSEK (20,2 MSEK 2019)
 • Periodens resultat uppgick till 16,7 (-1,3) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,47 (-0,11) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,8 (14,6) MSEK

 

Perioden januari – juni

 • Orderingången ökade med 16 procent till 351 (302) MSEK
 • Omsättning i SEK ökade med 17 procent till 350 (298) MSEK (374 MSEK 2019)
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 385 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 29 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,1 (9,1) MSEK (35,3 MSEK 2019)
 • Periodens resultat uppgick till 36,3 (4,6) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,19 (0,40) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,7 (18,9) MSEK

 

För ytterligare information, kontakta:
Krister Magnusson, President & CEO
Mobile: +46-704 85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 08:00.