Pressrelease

Perioden juli – september
• Orderingången minskade med 17 procent till 162 (195) MSEK
• Omsättningen minskade med 14 procent till 147 (171) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 162 (171) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 5 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 20,4 (19,3) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 14,4 (14,0) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,26 (1,23) SEK

Perioden januari – september
• Orderingången minskade med 17 procent till 464 (561) MSEK
• Omsättningen i SEK minskade med 18 procent till 445 (545) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 456 (545) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 16 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 29,5 (54,6) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 19,0 (40,1) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,66 (3,52) SEK
• Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 4 (-36) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
• Omsättningen har påverkats negativt hänförligt till Covid-19 då delar av Europa har varit nedstängt och kundernas efterfrågan har påverkats
• Vi har erhållit permitteringsbidrag i Europa och Hong Kong om totalt 2,3 MSEK
• Resultatet är belastat med kostnader hänförligt till nedskrivning av varulager och kundfordringar om 2,6 MSEK

Effekterna hänförliga till Covid-19 pandemin
• Efterfrågan på företagets produkter kommer påverkas även under fjärde kvartalet
• Vi följer utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna, men har samtidigt beredskap att ta tillvara på de möjligheter som uppkommer
• Medarbetare i Europa har varit permitterade, men merparten har nu återgått till tjänst

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Krister Magnusson, CFO och tf CEO, utses till permanent CEO
• Maria Fogelström, koncerncontroller, utses till CFO

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl 18,00.