Pressrelease

Perioden juli – september
• Orderingången minskade med 17 procent till 162 (195) MSEK
• Omsättningen minskade med 14 procent till 147 (171) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 162 (171) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 5 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 20,4 (19,3) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 14,4 (14,0) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,26 (1,23) SEK

Perioden januari – september
• Orderingången minskade med 17 procent till 464 (561) MSEK
• Omsättningen i SEK minskade med 18 procent till 445 (545) MSEK
• Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 456 (545) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 16 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 29,5 (54,6) MSEK
• Periodens resultat uppgick till 19,0 (40,1) MSEK
• Resultatet per aktie uppgick till 1,66 (3,52) SEK
• Nettokassan (skuld) exklusive IFRS 16 uppgick till 4 (-36) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
• Omsättningen har påverkats negativt hänförligt till Covid-19 då delar av Europa har varit nedstängt och kundernas efterfrågan har påverkats
• Vi har erhållit permitteringsbidrag i Europa och Hong Kong om totalt 2,3 MSEK
• Resultatet är belastat med kostnader hänförligt till nedskrivning av varulager och kundfordringar om 2,6 MSEK

Effekterna hänförliga till Covid-19 pandemin
• Efterfrågan på företagets produkter kommer påverkas även under fjärde kvartalet
• Vi följer utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna, men har samtidigt beredskap att ta tillvara på de möjligheter som uppkommer
• Medarbetare i Europa har varit permitterade, men merparten har nu återgått till tjänst

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Krister Magnusson, CFO och tf CEO, utses till permanent CEO
• Maria Fogelström, koncerncontroller, utses till CFO

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl 18,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng