Uppdatering av kvartalsrapport

Uppdaterad kvartalsrapport, där valutaeffekten i texten som förklaring till kvartalet under övriga rörelseintäkter uppgår till 4,6 MSEK och inte 6,5 MSEK som angavs i den tidigare versionen. Valutaförlusten under övriga rörelsekostnader uppgår till 2,4 MSEK. Det är bara den förklarande text som uppdaterats, alla tabeller etc är oförändrade.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl 09,00.