Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december
·       Orderingången ökade med 9 procent till 184 (169) MSEK
·       Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 191
(174) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 3 procent till 179 (174) MSEK
·       Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 1,0 MSEK för listbyte) uppgick
till 26,3 (22,1) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 22,1 (15,4) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,93 (1,35) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (24,5) MSEK

Perioden januari – december
·       Orderingången ökade med 12 procent till 716 (638) MSEK
·       Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 692
(610) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 13 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 11 procent till 680 (610) MSEK
·       Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 3,7 MSEK för listbyte) uppgick
till 86,1 (75,0) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 65,0 (56,2) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,93) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,2 (54,5) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 16 MSEK under
kvartalet och 20 MSEK ackumulerat, dock med marginell effekt på resultatet.
·       Kostnaden för listbytet uppgick under fjärde kvartalet till 1,0 MSEK,
ackumulerat 3,7 MSEK
·       Nilörn har Bluesign-certifierat produktionen i Hong Kong som ett led i
att erbjuda marknadens bästa hållbarhetslösning

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 4,00 (3,60) SEK
per aktie

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                        Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                        Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari
2018 kl. 11,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire