Pressmeddelande

 

Perioden april – juni

·       Orderingången ökade med 4 procent till 156 (150) MSEK
·       Omsättningen ökade med 12 procent till 192 (172) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 25,6 (25,9) MSEK (exklusive kostnader om
1,4 MSEK för listbyte)
·       Rörelseresultatet uppgick till 24,2 (25,9) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 18,5 (20,6) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,62 (1,81) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 (25,2) MSEK

Perioden januari – juni
·       Orderingången ökade med 19 procent till 357 (300) MSEK
·       Omsättningen ökade med 21 procent till 352 (292) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 43,2 (35,4) MSEK (exklusive kostnader om
1,4 MSEK för listbyte)
·       Rörelseresultatet uppgick till 41,8 (35,4) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 31,7 (27,9) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 2,78 (2,45) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,5 (19,8) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Ökad organisation för att möta efterfrågan och för fortsatt tillväxt
·       Bruttovinstmarginalen påverkad av nya större klienter och produktmix
·       Preliminär ansökan om listning på Nasdaq Stockholms huvudmarknad
·       Kostnaden för listbytet uppgick under andra kvartalet till 1,4 MSEK
·       Produktionen har påbörjats i Bangladeshfabriken

För ytterligare information, kontakta:
Verkställande direktör Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706 96 29 50

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti
2017 kl. 08,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire