Pressmeddelande

 

Perioden januari – mars
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 215 (201) MSEK,
dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 1 procent och uppgick till 202 (201)
MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 171 (159) MSEK,
dvs en underliggande organisk tillväxt om 8 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK minskade med 2 procent till 156 (159) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (17,5) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 9,3 (13,2) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (1,16) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-1,8) MSEK
·       Nettokassan (skuld) uppgick till 2,7 (-1,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 15 MSEK under
kvartalet
·       Negativ effekt hänförligt till Påsken samt kinesiska nyåret (merparten
av alla leveranser sker till Kina) i förhållande till första kvartalet
föregående år som var mycket starkt

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Nilörngruppens B-aktier har den 4 april börjat handlas på Nasdaq
Stockholms huvudlista

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                        Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                        Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 15,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire