Pressmeddelande

 

Perioden april – juni
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 161 (156) MSEK,
dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 3 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 4 procent till 163 (156) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 205 (192) MSEK,
dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
·       Konsoliderad omsättning ökade med 8 procent till 208 (192) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 27,3 (24,2) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 21,3 (18,5) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,87 (1,62) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 (31,3) MSEK

Perioden januari – juni
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (357) MSEK,
dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 5 procent
·       Konsoliderad orderingång ökade med 2 procent och uppgick till 365 (357)
MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 376 (352) MSEK,
dvs en underliggande organisk tillväxt om 7 procent
·       Konsoliderad omsättning ökade med 4 procent till 364 (352) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 40,7 (41,8) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 30,6 (31,7) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 2,68 (2,78) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,2 (29,5) MSEK
·       Nettoskulden uppgick till 20 (24) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                        Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                        Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl 08,00.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire