Pressmeddelande

 

 

Perioden juli – september
·       Orderingång ökade med 11 procent till 191 (172) MSEK
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 189 (172) MSEK,
dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 10 procent
·       Omsättning ökade med 19 procent till 177 (149) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 173 (149) MSEK,
dvs en underliggande organisk tillväxt om 16 procent
·       Rörelseresultatet uppgick till 19,1 (15,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 13,8 (11,3) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,21 (0,99) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (11,2) MSEK

Perioden januari – september
·       Orderingång ökade med 5 procent och uppgick till 556 (529) MSEK
·       Orderingången justerat för valutaeffekter uppgick till 565 (529) MSEK,
dvs en underliggande organisk ökning av orderingången med 7 procent
·       Omsättning ökade med 8 procent till 541 (501) MSEK
·       Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 549 (501) MSEK,
dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
·       Rörelseresultatet uppgick till 59,8 (57,1) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 44,4 (43,0) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 3,90 (3,77) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,6 (40,7) MSEK
·       Nettoskulden uppgick till 12 (15) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                        Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                        Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl 08,00.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire