Pressmeddelande

 

Perioden april – juni
·Orderingången ökade med 5 procent till 171 (163) MSEK
·Omsättning minskade med 3 procent till 196 (203) MSEK
·Marginella valutaeffekter under kvartalet
·Rörelseresultatet uppgick till 20,2 (27,3) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 15,1 (21,3) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 1,32 (1,87) SEK

Perioden januari – juni
·Orderingången var oförändrad och uppgick till 366 (365) MSEK
·Omsättning i SEK ökade med 5 procent till 374 (355) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 361 (355) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 2 procent
·Rörelseresultatet uppgick till 35,3 (40,7) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 26,1 (30,6) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (2,68) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,1 (19,2) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·Som tidigare aviserat hade påsk och det kinesiska nyåret en positiv kalendereffekt på första kvartalet på bekostnad av det andra
·Bruttovinstmarginalen har påverkats negativt av ett par kunder med stora volymer inom RFID. Marginalen beräknas återhämta sig under andra halvan av 2019
·Redovisning enligt IFRS 16 har ökat balansomslutning med ca 60 MSEK och omfördelat poster i resultaträkningen. Se not 3 detaljerad beskrivning av dess effekter
·Positiv utveckling på Nilörns nya marknaderna såsom Italien och Spanien och flertal spännande projekt på gång i både England och Tyskland
·Fastighetsinvesteringar om cirka 30 MSEK för den engelska och svenska verksamheten

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 08,00.