Pressmeddelande

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 17.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2018,
dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås,per telefon 033-700 88 88 eller genom e-mail till reception@nilorn.com den 9 maj 2018.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 9 maj 2018. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

 Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
     koncernresultaträkning
   och koncernbalansräkning
  1. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt dn fastställda
   balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelningen
  2. ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
  3. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  4. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  5. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
  6. Val av revisor
  7. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av
   aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del
   därav
  9. Beslut om valberedning
 10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Till ordförande vid stämman föreslås Petter Stillström.

Utdelning(punkt 9b)
Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 4,00 kr per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 18 maj 2018. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 23 maj 2018.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10 – 13)
Styrelsen föreslås utökas från fyra till sex personer och inga suppleanter. Till styrelsen föreslås omval av Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén, Gunilla Brisinger och Petter Stillström jämte nyval av Johan Larsson och Blenda Donatella Lagerkvist.
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Johan Larsson, född 1970 är CEO på Mini Rodini och har tidigare varit CEO bland annat på GRAM, Whyred, drivit egen konsultverksamhet avseende förändringsverksamhet samt CFO på WESC och Peak Performance. Johan sitter i styrelsen för Brunngård.
Aktieinnehav i Nilörngruppen: 1 000

Blenda Donatella Lagerkvist, född 1976, driver sin egen konsultverksamhet inom
organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har tidigare varit ansvarig för
strategisk HR på Ratos och partner på Alumni. Inom Alumni var Blenda vd för
dotterbolaget Impact Executive Nordic och dessförinnan Senior Executive Search
Consultant med fokus på ”consumer & retail”.
Aktieinnehav i Nilörngruppen: 0

Till revisor föreslås omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 180 000 till
styrelseordföranden och med 100 000 kr per ledamot. Arvode till revisorer utgår
enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare(punkt 14):
Styrelsens förslag till riktlinjer
Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som direkt rapporterar till VD. Beslut om villkor till VD fattas av styrelsen medan ersättningskommittén i samråd med VD fattar beslut om villkor för ledande befattningshavare.

Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå
av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag
skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus
får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla
nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar
och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga
ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom
resultatutvecklingen för Nilörnkoncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå
till högst 100 % av den fasta ersättningen.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande
befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det
aktuella landet.

Information om tidigare beslutade ersättningar
Bolaget har de rörliga ersättningar som anges ovan. Utöver dessa åtaganden att
betala löpande ersättning såsom lön, pension och andra förmåner finns inga
tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare, som inte
har förfallit till betalning. Ingen ledande befattningshavare har rätt till
avgångsvederlag vid anställningens upphörande. För ytterligare information om
ersättning till ledande befattningshavare se not 7 i Årsredovisningen. Inga
avsteg från tidigare beslutade riktlinjer har gjorts.

Bolagets beräknade kostnader för rörliga ersättningar
Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den rörliga ersättningen till
ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika tänkbara utfall. Med
ledande befattningshavare avses CEO, CFO och Asienchef.

Baserat på nuvarande antal ledande befattningshavare och nuvarande ledande
befattningshavares lön kan Bolagets årliga kostnad för rörlig ersättning som
mest uppgå till cirka 3,3 MSEK per år.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15):
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av sammanlagt högst
1 000 000 aktier av Serie B. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser
om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt
tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket p. 6 aktiebolagslagen.
Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.Styrelsen
bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen. Syftet med
bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid
i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller
tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet.
Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om valberedning (punkt 16):
Mot bakgrund av aktieägarkretsens sammansättning föreslås att en valberedning
inte utses. Förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i
förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna
och revisorerna lämnas därför av bolagets större aktieägare och presenteras i
kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida. Bolaget avviker således från
Kodens regler avseende valberedning.

 Övrigt
 Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är
 nödvändiga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av stämmans
 beslut och bemyndigande.
 Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
 det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
 som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
 kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
 och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in
 frågor kan göra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nilörngruppen AB,
 Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19
 eller genom e-mail till reception@nilorn.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls
tillgängliga hos bolaget samt på www.nilorn.se senast två veckor före stämman
och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar
kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Borås i april 2018

Nilörngruppen AB (publ.)

Styrelsen

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17/4 2018 kl. 07,00 CET.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire