Pressmeddelande

 

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 16 maj 2018 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2017.

Utdelning till aktieägarna beslutades till 45 608 tkr fördelat med 4,00 kr per
aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 18 maj
som avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 23 maj
2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 680.000 att
fördelas med SEK 180.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av
styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Marie
Nilsson Peterzén, Gunilla Brisinger samt nyval av Johan Larsson och Blenda
Donatella Lagerkvist. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med
styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av
serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och
att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse
till årsstämma.

Borås den 16 maj 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt

CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/5 2018 kl. 19,00 CET.