Nedladdningar

Pressmeddelande

 

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 14 maj 2020 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 500.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Därtill utgår ett arvode om 25 000kr till ledamot utöver ordförande i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson och Blenda Donatella Lagerkvist. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 14 maj 2020

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO
M: +46 704 852 114
E: krister.magnusson@nilorn.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 14/5 2020 kl. 19,30 CET.