Pressmeddelande

 

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 15 maj 2019 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

Utdelning till aktieägarna beslutades till 45 608 tkr fördelat med 4,00 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 17 maj som avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 22 maj 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 500.000 att fördelas med SEK 200.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Därtill utgår ett arvode om 25 000kr till ledamot utöver ordförande i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Johan Larsson och Blenda Donatella Lagerkvist. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Mathias Arvidsson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 15 maj 2019

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt

CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15/5 2019 kl. 21,40 CET.