Press release

 

Pressmeddelande 22 januari 2020

Nilörn redovisar preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019

Nilörn redovisar idag preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 som liksom tidigare kvartal präglas av utmaningar detaljhandelssektorn med lägre omsättning i framförallt England. Fjärde kvartalet 2018 inbegriper, som tidigare redovisats, en engångsintäkt om cirka 2,3 Mkr hänförligt till slutuppgörelse avseende förvärvet av HC Etiketter.

Preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018) i korthet:
·Orderingången ökade med 4 procent till 188 (181) MSEK
·Omsättningen minskade med 8 procent till 171 (186) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 162 (186) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 13 procent
·Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,2 (44,1) procent
·Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (25,4) MSEK

Preliminära siffror för helåret 2019 (2018) i korthet:
·Orderingången ökade med 0,4 procent till 753 (750) MSEK
·Omsättningen i SEK ökade med 0,4 procent till 715 (712) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 682 (712) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 4 procent
·Bruttovinstmarginalen uppgick till 43,0 (44,4) procent
·Rörelseresultatet uppgick till 66,2 (85,2) MSEK

Fjärde kvartalet var än mer utmanande än förväntat med lägre omsättning i framförallt England och ett antal större kunder, vilket även beräknas få en negativ effekt under första kvartalet 2020. Dock har vi positiva signaler från flertalet av våra dotterbolag, så även om det tillfälligt har varit en nedgång ser jag med tillförsikt på framtiden säger Claes af Wetterstedt, CEO för Nilörn.

Siffrorna är preliminära och ej reviderade av bolagets revisorer. Ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets ordinarie bokslutskommuniké den 12 februari 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Claes af Wetterstedt, President & CEO
Telephone: +46-33-700 88 30
Mobile: +46-706 96 29 50
E-mail: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Krister Magnusson, CFO
Telephone: +46-33-700 88 30
Mobile: +46-704 85 21 14
E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

Allmänt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man tillför varumärken värde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer till framförallt kunder inom mode och konfektionsindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom branding, design, produktutveckling samt logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet via egna bolag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien och Pakistan. Partnerbolag finns i Tunisien och Schweiz.

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 kl 08,30.