Nedladdningar

Press release

 

Claes af Wetterstedt, VD och koncernchef för Nilörngruppen, har idag meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Krister Magnusson, CFO sedan 2008, till tillförordnad VD tills dess en permanent VD tillträder.

Claes af Wetterstedts avgång sker mot bakgrund av att han i sina privata deklarationer inte lämnat fullständiga uppgifter i enlighet med Skatteverkets föreskrifter. Claes har erhållit information från åklagare om att denna underlåtenhet kommer få legala konsekvenser. Mot denna bakgrund har Claes och styrelsen gjort bedömningen att Nilörngruppen behöver en annan VD, trots att denna underlåtenhet som sådan inte berör Nilörngruppen.

Styrelsen beklagar hela denna uppkomna situation. Claes har som VD sedan 2009 på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat Nilörngruppen till ett ledande företag i branschen. Sedan Claes tillträdde som VD har bolagets omsättning ökat från drygt 300 Mkr till drygt 700 Mkr under 2019, där expansionen skett organiskt och med god lönsamhet.

Uppsägningskostnader om cirka 2,7 Mkr kommer att belasta resultatet för det första kvartalet. Styrelsen kommer nu att inleda en rekryteringsprocess.

Borås den 4 mars 2020

Styrelsen för Nilörngruppen AB

För ytterligare information, kontakta:
Styrelsens ordförande: Petter Stillström                                         
Mobil: 0707 47 56 61                                          
E-mail: petter.stillstrom@traction.se

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020 kl 15,00.