Nilörngruppen AB publicerade idag Årsredovisningen och Hållbarhetsrapporten för 2022 på bolagets webbplats, www.nilorn.se.

Årsredovisningen

Nilörn har haft sitt bästa år någonsin med en omsättning på 943 Mkr och ett rörelseresultat på 136 Mkr. Vi fortsätter att bygga för att stärka vårt erbjudande och vara en trovärdig leverantör. Nilörn har utvecklat digitala produkter och system för att öka effektiviteten och ser hållbarhet som en drivkraft.

Hållbarhetsrapporten

Under året fortsatte Nilörn att göra goda framsteg vad gäller bolagets miljö-, sociala och bolagsstyrning (“ESG”) och i att vägleda och stödja övergången till mer hållbara praxis. Rapporten beskriver den uppdaterade väsentlighetsanalysen, med 13 prioriteringar, som kommer att utgöra grunden för företagets hållbarhetsprogram framåt.

Rapporten beskriver också Nilörns arbete med mer hållbara material, inklusive användningen av livscykelanalys (LCA). Detta för att få en bättre förståelse för miljöpåverkan och implementeringen av Higg FEM i vår egen produktion och hos våra externa leverantörer för att bättre kunna mäta och kvantifiera hållbarhetseffekter.

Nilörn inser vikten av regelbunden och relevant rapportering till sina intressenter och har förbättrat rapporteringsprocessen för att anpassas till Global Reporting Initiatives standarder.

Hållbarhetsredovisningen belyser Nilörns pågående hållbarhetsarbete och engagemang för transparens och ansvarstagande i sina ESG-initiativ för att vara ”More Fit for the Future”.

Borås den 12 april 2023

Vid frågor kontakta:

Krister Magnusson

CEO

M: +46 704 852 114

E: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12/4 2023 kl. 23,00 CET.