Pressmeddelande

 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER HONGKONG ELLER ANNAT LAND VILKEN
SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, ÄR OLAGLIG.

Pressmeddelande, Borås den 12 juni 2015

AB Traction[1] och Investor AB[2] (”Säljande Aktieägare”) offentliggör idag i
samförstånd med styrelsen för Nilörngruppen AB (publ) (”Nilörngruppen” eller
”Bolaget”) utfallet av erbjudandet att förvärva aktier av serie B i Bolaget
(”Erbjudandet”) med åtföljande listning på Nasdaq First North Premier.

Intresset för erbjudandet var stort. Erbjudandet, inklusive
övertilldelningsoptionen, övertecknades.

 Erbjudandet i korthet
  * Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 50 SEK per aktie av serie
   B ("Erbjudandepriset"), motsvarande ett totalt marknadsvärde på cirka 570
   MSEK för samtliga aktier i Bolaget.
  * Erbjudandet omfattade 4 151 040 aktier av serie B i Bolaget, motsvarande
   cirka 36,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
  * Enligt villkoren i Erbjudandet tilläts en övertilldelning
   ("Övertilldelningsoptionen") omfattande maximalt 622 656 aktier av serie B.
  * I syfte att inom ramen för Erbjudandet tillgodose efterfrågan på aktier i
   Bolaget har Övertilldelningsoptionen utnyttjats i sin helhet. De Säljande
   Aktieägarna har därför, på begäran av Erik Penser Bankaktiebolag, sålt
   622 656 aktier ytterligare av serie B, motsvarande cirka 5,5 procent av det
   totala antalet aktier i Bolaget.
  * Eftersom Övertilldelningsoptionen utnyttjades fullt ut förvärvades totalt
   4 773 696 aktier av serie B i Erbjudandet, vilket motsvarar 41,9 procent av
   det totala antalet aktier i Bolaget.
  * Cornerstone Investors har, på samma villkor som övriga investerare[3],
   förvärvat sammanlagt 2 020 000 aktier av serie B, motsvarade 17,7 procent av
   det totala antalet aktier i Bolaget.
  * Genom Erbjudandet tilldelades cirka 2 600 investerare aktier i Bolaget.
  * Handel i Nilörngruppens aktier av serie B inleds den 12 juni 2015 under
   kortnamnet "NIL B" på Nasdaq First North Premier.

Claes af Wetterstedt, VD för Nilörngruppen kommenterar:
– Vi är glada att se ett sådant intresse för vår notering och välkomnar
gladeligen de 2 600 investerarna som aktieägare i Nilörngruppen. De senaste
årens positiva utveckling är ett resultat av en målmedveten strategi där
försäljningsarbetet har prioriterats. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla
vår verksamhet.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Nilörngruppen i samband
med Erbjudandet. Ashurst Advokatbyrå AB är Nilörngruppens legala rådgivare i
samband med Erbjudandet. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified
Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Stillström
Styrelsens ordförande
T: +46 8 506 289 00
M: +46 707 47 56 61
E: petter.stillstrom@traction.se

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Om Nilörngruppen
Nilörngruppen är en internationell koncern, grundad 1977, som tillför varumärken
mervärde genom branding och design i form av etiketter, förpackningar och
accessoarer till kunder inom framförallt mode- och konfektionsindustrin.
Nilörngruppen strävar efter att öka kundernas konkurrensförmåga genom att
erbjuda tjänster som täcker alla designresurser samt att erbjuda ett
logistiksystem med pålitliga och korta leveranstider. År 2014 omsatte koncernen
cirka 460 MSEK, med ett rörelseresultat på 52 MSEK. Information finns även
tillgänglig på http://www.nilorn.se/.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien Nya
Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Japan eller Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

 I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland,
”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat
till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i
sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande
av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller
andra värdepapper i Nilörngruppen.

Ett erbjudande av värdepapper har gjorts genom ett prospekt som kan erhållas
från emittenten eller säljande aktieägare och som innehåller detaljerad
information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta
dokument är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör
inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande annat än med
stöd av informationen i prospektet.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA
eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities
Act eller någon provinslag i Kanada.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.

Detta pressmeddelande innehåller information som Nilörngruppen är skyldigt att
offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

——————————————————————————–

[1] Genom dotterbolaget Traction Branding AB.

[2] Genom dotterbolaget Duba AB.

[3] Cornerstone Investors utgörs av Cliens Kapitalförvaltning AB, Handelsbanken
Fonder AB, Madrague Capital Partners AB, Ernström Finans AB, Gerald Engström och
Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB. Varje Cornerstone Investors
åtagande är villkorat av att samtliga villkor för upptagande till handel av
Bolagets aktier av serie B på First North är uppfyllda senast den 12 juni 2015.

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire