Pressmeddelande

 

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 13.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2016,

 dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box
 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller
 genom e-mail till reception@nilorn.com senast kl 16.00 den 5 maj 2016.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

 Aktieägare  som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
 Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående
 adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
 registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns
 tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier
 förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn
 för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos
 Euroclear Sweden AB den 2 maj 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före
 denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och
10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

 Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
   a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
     koncernresultaträkning
   och koncernbalansräkning
 1. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt
 2. ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
 3. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
 4. Val av revisor.
 5. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 6. Övriga frågor.
 7. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Till ordförande vid stämman föreslås Petter Stillström.

 Utdelning (punkt 9b)
 Styrelsen  föreslår  en  vinstutdelning  om  3 kr  per aktie lämnas för
 verksamhetsåret 2015. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj
 2016. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas
 av Euroclear Sweden AB med början den 16 maj 2016.
 Styrelse (punkt 10)
 Styrelsen föreslås bestå av fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen
 föreslås omval av Jan Kjellman, Vilhelm Schottenius och Petter Stillström. Lotta
 Ahlvar har avböjt omval. Till ny ledamot föreslås bolagsstämman välja Marie
 Nilsson  Peterzén.  Till  styrelsens ordförande föreslås omval av Petter
 Stillström.
 Marie Nilsson Peterzén, född 1956 är medgrundare tillika Kreativ chef samt vVD
 på Vagabond International AB. Vagabond säljer skor på mer än 40 marknader.
 Aktieinnehav i Nilörngruppen: 0
 Revisor (punkt 11)
 Styrelsen  föreslår  omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till
 huvudansvarig revisor.
 Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 12)
 Styrelsearvode föreslås uppgå till 100 000 kr per ledamot och 180 000 kr till
 ordföranden, totalt 480 000 kr. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd
 räkning.
 Övrigt
 Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är
 nödvändiga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av stämmans
 beslut och bemyndigande.
 Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
 det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
 som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
 kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
 och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in
 frågor kan göra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nilörngruppen AB,
 Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19
 eller genom e-mail till reception@nilorn.com.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls
tillgängliga hos bolaget samt på www.nilorn.se senast två veckor före stämman
och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar
kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Borås i april 2016

Nilörngruppen AB (publ.)
Styrelsen

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire