Pressmeddelande

 

Kommuniké från Nilörngruppen AB årsstämma

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 3 maj 2017 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för 2016 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under
verksamhetsåret 2016.

Utdelning till aktieägarna beslutades till 41 047 tkr fördelat med 3,60 kr per
aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 5 maj som
avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 10 maj 2017.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 480.000 att
fördelas med SEK 180.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av
styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Marie
Nilsson Peterzén och nyval av Gunilla Brisinger. Petter Stillström utsågs till
styrelsens ordförande

Stämman beslutade omval av KPMG, med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med
styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av
serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att justera bolagsordningen i syfte att uppfylla kraven vid
ett framtida listbyte till Nasdaq Stockholm, i enlighet med styrelsens förslag.

Borås den 3 maj 2017

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire