Press release

 

Perioden januari – mars 

  • Orderingången ökade med 58 procent till 283 (180) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 38 procent till 242 (175) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 225 (175) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 29 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 40,2 (27,0) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 27,9 (19,6) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,45 (1,72) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 65 (35) MSEK

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (2,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (22,8) MSEK

 

Ett live-event kommer hållas idag 21/4 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

 

Join Live Event

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl 08,00.