Perioden april – juni

 • Orderingången minskade med 32 procent till 167 (245) MSEK
 • Nettoomsättningen i SEK minskade med 14 procent till 230 (269) MSEK
 • Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 220 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 18 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,1 (44,9) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 12,7 (44,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 9,2 (36,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,81 (3,16) SEK

 

Perioden januari till juni

 • Orderingången minskade med 26 procent till 390 (525) MSEK
 • Omsättning i SEK minskade med 12 procent till 451 (511) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 430 MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 16 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 (85,1) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till 27,1 (83,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 20,3 (63,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,78 (5,61) SEK

 

Viktiga händelser under kvartalet

 • Nilörn utökar sin ledningsgrupp genom att inkludera Fredrik Clason marknad och försäljningschef och Anna-Karin Wårfors hållbarhetschef
 • Besparingsprogram har initierats, vilket belastat kvartalet med cirka 2,3 MSEK med en beräknad årlig besparing om 15 MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 14/7 kl. 11.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl 08,00.