Perioden januari – mars

  • Orderingången ökade med 5 procent till 233 (223) MSEK
  • Omsättningen i SEK ökade med 10 procent till 242 (221) MSEK
  • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 (221) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 10 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 22,5 (16,9) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till 16,7 (11,1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,46 (0,97) SEK
  • Nettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 8 (43) MSEK

 

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 11,4 (57,0) MSEK
  • Nilörn har inlett ett strategiskt samarbete med Worldfavor, vilket stärker lösningen Nilörn:CONNECT och erbjudandet till våra kunder på deras resa mot det Digitala Produktpasset

En presentation kommer hållas idag 17/4 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

Registration Form

 

För ytterligare information om Nilörn, kontakta:

Krister Magnusson, CEO                   

Tel: +46704-852 114. E-post: krister.magnusson@nilorn.com

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl 08,00.

 

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA och Pakistan. Se även: www.nilorn.se