Press release

 

Perioden oktober – december
·       Orderingång minskade med 1 procent till 182 (184) MSEK
·       Omsättning ökade med 5 procent till 188 (179) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (25,3) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 26,3 (22,1) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 2,30 (1,93) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 (25,5) MSEK

Perioden januari – december
·       Orderingången ökade med 3 procent och uppgick till 738 (716) MSEK
·       Omsättning ökade med 7 procent till 729 (680) MSEK
·       Rörelseresultatet uppgick till 85,2 (82,4) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 70,7 (65,0) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 6,20 (5,70) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,6 (66,2) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 4,00 (4,00) SEK
per aktie

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                        Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                        Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl 08,00.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire