Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december

· Orderingången ökade med 3 procent till 188 (182) MSEK

· Omsättningen minskade med 8 procent till 171 (186) MSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 11,6 (25,4) MSEK

· Periodens resultat uppgick till 7,1 (26,3) MSEK

· Resultatet per aktie uppgick till 0,62 (2,30) SEK

 

Perioden januari – december

· Orderingången ökade med 1,5 procent till 749 (738) MSEK

· Omsättningen i SEK ökade med 0,4 procent till 715 (712) MSEK

· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 682 (712) MSEK, dvs
en underliggande organisk minskning om 4 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 66,2 (85,2) MSEK

· Periodens resultat uppgick till 47,2 (70,7) MSEK

· Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (6,20) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

· Lägre omsättning från ett antal större kunder, framförallt i England

· Fjärde kvartalet föregående år innehöll en engångsintäkt om cirka 2,3
MSEK hänförligt till slutuppgörelse avseende förvärvet av HC Etiketter

· Redovisning enligt IFRS 16 har ökat balansomslutningen med ca 55 MSEK och
omfördelat poster i resultaträkningen. Se not 3 för detaljerad beskrivning
av dess effekter

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Den negativa effekten från fjärde kvartalet beräknas hålla i sig under
första kvartalet 2020 där även effekterna av Coronaviruset är svåra att
överblicka

· Det är fortsatt positiva signaler från dotterbolagen vad gäller
nykundsförsäljningen

· Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,50 (4,00)
kronor per aktie, motsvarande 28,5 (45,6) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50

CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 12 februari 2020 kl 13,00.