Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december

· Orderingången ökade med 3 procent till 188 (182) MSEK

· Omsättningen minskade med 8 procent till 171 (186) MSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 11,6 (25,4) MSEK

· Periodens resultat uppgick till 7,1 (26,3) MSEK

· Resultatet per aktie uppgick till 0,62 (2,30) SEK

 

Perioden januari – december

· Orderingången ökade med 1,5 procent till 749 (738) MSEK

· Omsättningen i SEK ökade med 0,4 procent till 715 (712) MSEK

· Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 682 (712) MSEK, dvs
en underliggande organisk minskning om 4 procent

· Rörelseresultatet uppgick till 66,2 (85,2) MSEK

· Periodens resultat uppgick till 47,2 (70,7) MSEK

· Resultatet per aktie uppgick till 4,14 (6,20) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

· Lägre omsättning från ett antal större kunder, framförallt i England

· Fjärde kvartalet föregående år innehöll en engångsintäkt om cirka 2,3
MSEK hänförligt till slutuppgörelse avseende förvärvet av HC Etiketter

· Redovisning enligt IFRS 16 har ökat balansomslutningen med ca 55 MSEK och
omfördelat poster i resultaträkningen. Se not 3 för detaljerad beskrivning
av dess effekter

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Den negativa effekten från fjärde kvartalet beräknas hålla i sig under
första kvartalet 2020 där även effekterna av Coronaviruset är svåra att
överblicka

· Det är fortsatt positiva signaler från dotterbolagen vad gäller
nykundsförsäljningen

· Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 2,50 (4,00)
kronor per aktie, motsvarande 28,5 (45,6) MSEK

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50

CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 12 februari 2020 kl 13,00.

Genom att fortsätta använda hemsida accepterar du vårt användande av cookies. mer information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Stäng