Pressmeddelande

 

Perioden juli – september
·Orderingången ökade med 2 procent till 195 (191) MSEK
·Omsättningen minskade med 1 procent till 171 (172) MSEK
·Rörelseresultatet uppgick till 19,3 (19,1) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 14,0 (13,8) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (1,21) SEK

Perioden januari – september
·Orderingången ökade med 1 procent till 561 (556) MSEK
·Omsättningen i SEK ökade med 4 procent till 545 (526) MSEK
·Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 521 (526) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 1 procent
·Rörelseresultatet uppgick till 54,6 (59,8) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 40,1 (44,4) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 3,52 (3,90) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,2 (33,6) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·Minskad omsättning till ett par kunder med låga marginaler, vilket lett till stärkt bruttovinstmarginal
·Fortsatt positiv utveckling på Nilörns nya marknader såsom Italien och Spanien och ett flertal spännande projekt på gång i Tyskland
·Redovisning enligt IFRS 16 har ökat balansomslutningen med ca 60 MSEK och omfördelat poster i resultaträkningen. Se not 3 för detaljerad beskrivning av dess effekter
·Inflyttning har skett i de nya lokalerna i England och Sverige
·Nilörn Portugal har installerat 750m² solpanel på taket till fabriken

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl 08,00.