Pressmeddelande

 

Nilörngruppen AB offentliggör prospekt
Styrelsen för Nilörngruppen AB har upprättat ett prospekt med anledning av
börsintroduktionen. Prospektet har i dag, den 27 mars 2018, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

Styrelsen för Nilörngruppen AB har upprättat ett prospekt med anledning av
börsintroduktionen. Prospektet har i dag, den 27 mars 2018, godkänts och
registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

Prospektet finns tillgängligt på Nilörngruppens webbplats (www.nilorn.se) samt
kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens
webbplats (http://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad beräknas bli den 4 april
2018.

Borås den 27 mars 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt
CEO
T: +46 33 700 88 30
M: +46 706 96 29 50
E: claes.af.wetterstedt@nilorn.com
Denna information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2018 klockan 16,00
CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller något annat land där sådan åtgärd
skulle kräva andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan
eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med
aktier eller andra värdepapper i Nilörngruppen AB. Inga aktier eller andra
värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från
1933 (”Securities Act”) eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i
något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande
kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på
grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller
liknande lagstiftning i ett annat land.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nilörngruppen AB via GlobeNewswire