Pressmeddelande

 

Perioden oktober – december

 • Orderingången ökade med 32 % till 141 (107) MSEK
 • Omsättningen ökade med 16 % till 146 (126) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 (15,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 16,1 (13,1) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,42 (1,15) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (17,2) MSEK

Perioden januari – december

 • Orderingången ökade med 15 % till 540 (469) MSEK
 • Omsättningen ökade med 15 % till 527 (458) MSEK
 • Nilörngruppen ABs aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 12 juni
 • Rörelseresultatet exklusive noteringskostnader uppgick till 52,9 (51,8) MSEK
 • Noteringskostnaderna uppgick till 2,1 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 39,0 (41,7) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,42 (3,66) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,4 (33,3) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En bra avslutning både vad gäller omsättning och resultat, men även en stark orderingång vilket förväntas ge en bra inledning på 2016 Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 3,0 (3,50) SEK per aktie, motsvarande 34,2 MSEK