Press Release

 

Perioden juli – september

 • Orderingången minskade med 21 procent till 182 (230) MSEK
 • Omsättningen minskade med 7 procent till 215 (232) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 209 (232) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 10 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (37,0) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 13,4 (28,0) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,17 (2,45) SEK

 

Perioden januari till september

 • Orderingången minskade med 24 procent till 572 (755) MSEK
 • Omsättningen i SEK minskade med 10 procent till 666 (744) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 639 (744) MSEK, dvs en underliggande organisk minskning om 14 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,8 (122,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 33,7 (91,9) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,95 (8,06) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 3 (43) MSEK

 

En presentation kommer hållas idag 25/10 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk:

 

Registration Form

 

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Krister Magnusson

Mobil: 0704-85 21 14

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl 08,00.