Period October – December

 • Orderingången ökade med 12 procent till 211 (189) MSEK
 • Omsättningen ökade med 35 procent till 234 (173) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 40,1 (21,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 30,3 (14,5) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 2,66 (1,28) SEK

Perioden januari – december

 • Orderingången ökade med 32 procent till 864 (653) MSEK
 • Omsättningen i SEK ökade med 28 procent till 788 (618) MSEK
 • Omsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 824 (618) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 33 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 119,6 (50,8) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (8,2) procent
 • Periodens resultat uppgick till 87,4 (33,5) MSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 7,67 (2,94) SEK
 • Nettokassan exklusive IFRS 16 uppgick till 75,1 (24,8) MSEK

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 5,00 (2,00) kronor per aktie, motsvarande 57,0 (22,8) MSEK

Ett live-event kommer hållas idag 9/2 kl. 10.00, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att klicka på nedanstående länk:

Join live event

 

För ytterligare information, kontakta:

Krister Magnusson, CEO

Mobil: +46-704 85 21 14

E-mail: krister.magnusson@nilorn.com

 

 

 

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl 08,00.